Pengikut dan Ex-smgrian

Tuesday, October 16, 2012

Istilah dalam Islam 1

Manhaj
  • kaedah, cara

Hanabilah
  • pengikut Imam Ahmad bin Hanbal

Tasybih
  • menyamakan; menyamakan Tuhan dengan makhluk

Dalam ilmu balaghah
  • kaedah yang menunjukkan keterikatan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam sifatnya

Tajsim
  • menisbahkan dengan jisim; menetapkan sifat jasmani kepada Tuhan

Takwil
  • keterangan atau penjelasan mengenai sesuatu; tafsir; pentafsiran dan pentadbiran sesuatu
Dari segi istilah, takwil bermaksud mengambil makna majazi (kiasan) berbanding makna zahir dalam memahami sesuatu perkataan.

sumber: Majalah Q&A

No comments: